KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA

 

tekst

 

 

            KONCEPCJA   FUNKCJONOWANIA  PRZEDSZKOLA NR  7

                                                                       W  ŁAZISKACH  GÓRNYCH

                                                                                        na lata 2013 -2016

 

                    „Naszym największym dobrem jest dobro dziecka.

      Przygotowujemy je do odnoszenia sukcesów i radzenia z trudnościami”.

 

Koncepcja funkcjonowania przedszkola zaopiniowana przez Radę Pedagogiczną Przedszkola nr 7

w Łaziskach Górnych w dniu 1 marca 2013 roku.

Przyjęta uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 1 marca 2013 roku.

Zaopiniowana pozytywnie przez Radę Rodziców w dniu 27 lutego 2013 roku.

 

                                                                                     PODSTAWA PRAWNA


               Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: Ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy,

w tym w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, Statucie Przedszkola, Rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009 r w sprawie nadzoru

pedagogicznego (Dz.U.Nr 168, poz. 1324 z późniejszymi zmianami).

 

                         ANALIZA DOTYCHCZASOWEJ DZIAŁALNOŚCI NASZEGO PRZEDSZKOLA

             Przedszkole Nr 7 jest usytuowane przy ul. Dworcowej 49.Funcjonuje w budynku na I piętrze zaadaptowanym po przeniesionym Wydziale Geodezji 

miasta Łaziska Górne od IX 1978 roku. Placówka umiejscowiona jest na peryferiach miasta w pobliżu domków jednorodzinnych. Okolica jest spokojna i bezpieczna.

W przedszkolu funkcjonują 3 oddziały dla maksymalnej liczby 75 dzieci.

           W roku 2009 doszło do modernizacji zaplecza kuchennego, kuchnia stała się nowoczesna, przestronna i funkcjonalna. Wyposażona została  w sprzęt

ze stali nierdzewnej. W 2012 roku   miał miejsce znaczący remont sal przedszkolnych – wymieniono instalację elektryczną, zamontowano nowe i bezpieczne

oświetlenie, pomalowano całe  przedszkolne na pastelowe kolory, poprzyklejano naklejki z wesołymi motywami bajkowymi. Wymieniono wszystkie okna i drzwi.

 Zostały również wyremontowane 2 łazienki dla dzieci.

           Przedszkole posiada ogrodzony plac zabaw do swojej własnej dyspozycji. Jest wyposażony w bardzo skromne urządzenia do zabawy, które stale są dewastowane.

 Wymaga w obecnej chwili modernizacji i doinwestowania. Placówka zatrudnia 6 nauczycieli łącznie z dyrektorem co stanowi 5,0850 etatu oraz 7 pracowników obsługi tj. 5,66 etatu

           Kadra pedagogiczna jest stała i bardzo zgrana, prezentuje wysokie kwalifikacje zawodowe. 5 nauczycieli ma wykształcenie wyższe magisterskie, 1 nauczyciel wykształcenie 

wyższe zawodowe.4 osoby posiadają stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego, 1 stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i 1 stopień awansu

 zawodowego nauczyciela kontraktowego. Jedna z tych osób odbywa staż na stopień nauczyciela dyplomowanego.

            Dzięki wykwalifikowanej kadrze pedagogicznej, która chętnie kończy studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne i małe formy doskonalenia zawodowego są realizowane podstawowe

 zadania wychowawcze, dydaktyczne i opiekuńcze. Realizujemy programy własne z zakresu edukacji muzycznej, edukacji plastycznej, edukacji ekologicznej. Udzielamy pomocy psychologiczno

 – pedagogicznej naszym wychowankom.

            Realizujemy ofertę zajęć dodatkowych w formie kółek zainteresowań. Braliśmy udział w 2008 roku w programie edukacji kulturalno – teatralnej „Przedszkolak widzem i aktorem”,

który był dofinansowany z budżetu państwa w ramach regionalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych.

           Obecnie realizujemy projekt unijny na lata 2011 – 2013 ”Szóstka z plusem”. W ramach tego projektu prowadzone są zajęcia z psychologiem, logopedą, zajęcia plastyczne, muzyczne,

warsztaty teatralne oraz nauka języka angielskiego, cykliczne spotkania z artystami z filharmonii.

           Placówka organizuje wiele uroczystości i imprez na terenie przedszkola i poza przedszkolem z aktywnym udziałem rodziców. Promuje się i tworzy przyjazną atmosferę dzięki stronie 

internetowej, lokalnej prasie oraz zeszytom grupowym, w których zamieszczane są ciekawostki z życia przedszkola, zdjęcia oraz materiały dla rodziców.

           Otrzymaliśmy certyfikat „Kubusiowi przyjaciele natury” i będziemy zabiegać o kolejne.

           

                                                  BAZA NASZEGO PRZEDSZKOLA

Przedszkole posiada 3 sale dydaktyczne, wyposażone w atestowane meble przeznaczone dla dzieci. Wyposażenie sal w sprzęt, zabawki i pomoce dydaktyczne umożliwia realizację

zadań statutowych przedszkola. Stosowane pomoce dydaktyczne i zabawki dostosowane są do potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci. W każdej sali funkcjonują kąciki tematyczne,

sprzyjające realizacji zadań statutowych. Dzieciom zapewnia się swobodny dostęp do zabawek, pomocy dydaktycznych i literatury dziecięcej. Baza przedszkola jest systematycznie

wzbogacana m.in. o sprzęt komputerowy.

                                 OFERTA PEDAGOGICZNA NASZEGO PRZEDSZKOLA

            Zajęcia w poszczególnych grupach prowadzone są w oparciu o program wychowania przedszkolnego „ W kręgu zabawy „ Jadwigi Pytlarczyk wyd. Juka oraz „Nasze przedszkole”

 Małgorzaty Kwaśniewskiej i Wiesławy Żaby – Żabińskiej wyd. Mac.

            Realizujemy programy ogólnopolskie „Kubusiowi Przyjaciele Natury” i „Mamo, tato wolę wodę”

            Realizujemy programy własne „Przygoda ze sztuką” i „Wszystko jest muzyką”. Od IX/2013 będziemy realizować zarejestrowaną innowację pedagogiczną „Album przedszkolaka”

oraz program własny z zakresu wychowania przez sztukę „Teatrolandia”

             Realizujemy również elementy programu autorskiego "Bezpieczny świat dziecka", autorstwa Barbary Rozmus. Koordynatorem tego programu jest Komenda Powiatowa Policji w Mikołowie.

             Zapewniamy pomoc psychologiczno – pedagogiczną i opiekę specjalistyczną (psycholog, logopeda ).

             Proponujemy zajęcia dodatkowe odpowiadające potrzebom dzieci.

             Potrafimy w swojej pracy wykorzystywać elementy metod pracy:

·         Ruch rozwijający Weroniki Sherborne

·         Dziecięcą matematykę E. Gruszczyk – Kolczyńskiej i E. Zielińskiej

·         Dogoterapię

·         Kinezjologię edukacyjną

·         metody aktywizujące - drama

·         elementy metody Ireny Majchrzak – przygotowanie do nauki pisania i czytania

·         elementy metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz

·         pedagogika zabawy "Klanza"

·         Origami

·         Aktywnego słuchania muzyki wg. Batti Strauss

·         Techniki C. Freineta

              

     ANALIZA DZIAŁAŃ W PROCESIE ROZWOJU PRZEDSZKOLA  ANALIZA SWOT

 

·         analiza SWOT – ocena słabych i mocnych stron na tle szans i zagrożeń;

·         mocne i słabe strony odnoszą się do sytuacji wewnętrznej przedszkola;

·         szanse i zagrożenia dotyczą sytuacji zewnętrznej ;

 

W naszym przedszkolu systematycznie i wytrwale realizujemy proces jakościowego rozwoju, prowadzimy coroczną ewaluację wewnętrzną co w dużym stopniu pomogło

na oznaczenie słabych i mocnych  stron jak również zagrożeń i szans, które wpłynęły na sformułowanie wizji i misji naszej placówki, wizerunku naszego absolwenta oraz roli

 rodzica i nauczyciela w koncepcji przedszkola.

 

 

 

OBSZAR

MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

Kadra- Rada Pedagogiczna

 

·         Wysoko wykwalifikowana Kadra Pedagogiczna.

·         Dyrektor operatywny, życzliwy, otwarty na innowacje.

       Psycholog i logopeda do dyspozycji rodziców i nauczycieli

·         Uroczystości organizowane przez nauczycieli są na wysokim poziomie ze 100% frekwencją rodziców.

·         Zintegrowana i aktywna Rada Pedagogiczna, chętnie współpracująca z rodzicami.

·         Poszerzanie wiedzy przez nauczycieli nt:  metod, form pracy z dziećmi

·        

·        

Baza-warunki materialne

 

 

 

 

 

 

 

·         Dobre wyposażenie w pomoce dydaktyczne, zabawki i sprzęt

·         Dobra lokalizacja przedszkola

·         Nowoczesna kuchnia –smaczne i zdrowe posiłki.

·         Bogata płytoteka „Śpiewające Brzdące”.

·         Kolorowe sale.

·         Brak sali gimnastycznej.

·         Nieustawne  sale dydaktyczne.

·         Brak pomieszczenia do konsultacji z rodzicami.

·         Brak pomieszczenia na zajęcia dodatkowe.

·        

·         Brak pomieszczenia „magazynku” do przechowywania materiałów i pomocy dydaktycznych

Zarządzanie

·         Wypracowane są obowiązujące dokumenty i procedury postępowania,  akty prawa wewnętrznego- Statut, regulaminy, programy

·         Spotkania Rady Pedagogicznej organizowane są zgodnie z regulaminem. Nauczyciele są punktualni  i frekwencja na radach  jest 100 %.

·         Rada Rodziców współpracuje w sprawach związanych z działalnością przedszkola

·         Praca odbywa się zgodnie z „Organizacją Przedszkola Nr 7”.

·         Mała ilość programów profilaktycznych

·         Mała ilość certyfikatów

Rodzice

·         Współdecydowanie rodziców w sprawach związanych z dziećmi

·         Dobra opinia o placówce

·         Klimat życzliwej, wzajemnej współpracy nauczyciela z rodzicami

·         Duża częstotliwość imprez z udziałem rodziców

·         Przekazywanie informacji rodzicom w formie elektronicznej.

·         Godziny konsultacyjne dla rodziców.

·         Niewystarczający udział rodziców w promowaniu przedszkola

·         Słabe zainteresowanie rodziców ofertami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

Edukacja

·         Różnorodne formy prowadzenia zajęć z dziećmi – świadome wykorzystanie nowości wydawniczych

·         Indywidualne i podmiotowe traktowanie każdego dziecka

·         Przedszkole zapewnia pełną opiekę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą

      zajęcia z języka angielskiego dla wszystkich dzieci

·         Duża oferta zajęć dodatkowych, nieodpłatnych, rozwijających zainteresowania dzieci (kółka zainteresowań)

·         Skuteczne przestrzeganie zasad bezpieczeństwa: procedury przyprowadzania i odbierania dzieci do przedszkola, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wyjść i wyjazdów.

·         Informowanie rodziców o comiesięcznej tematyce wiodącej.

·        

·        

·         Mało zajęć ruchowych i gimnastycznych na świeżym powietrzu

·         Zbyt mało wyjść na dwór porą zimową.

Środowisko lokalne 

·         Udział dzieci w konkursach między przedszkolnych.

·         Organizacja "Zielonej Nocy"

·         Współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną.

·         Współpraca z zakładami pracy, lokalnymi rzemieślnikami, punktami usługowymi.

·         Udział w akcjach charytatywnych „ Złota Puszka", zbieranie nakrętek, zbieranie baterii, zbiórka karmy dla schroniska dla zwierząt

 

·         Mało aktywne formy współpracy z PPP.

·         Brak higienistki na terenie przedszkola ( brak współpracy ze służbą zdrowia )

 

 

SZANSE

 

ZAGROŻENIA

 

·         Wspieranie działalności przedszkola finansami rodziców

·         Polepszenie warunków lokalowych- możliwość tworzenia sal do pracy indywidualnej z dzieckiem

·         Dobry wizerunek przedszkola w środowisku lokalnym

·         Przedszkole daje szanse stażystom z urzędu pracy na rozwój umiejętności zawodowych

·         Efektywna promocja placówki w środowisku

·         Pozyskiwanie środków na dofinansowanie imprez i uroczystości

 

·         Brak ogrodzonego terenu przedszkola

·         Niskie nakłady finansowe na przedszkole

·         Zbyt częste zmiany w prawie oświatowym

·         Przejęcie 6- latków przez szkołę

 

 

                              WIZJA NASZEGO PRZEDSZKOLA

Nasze przedszkole otacza dzieci troską i miłością, zapewnia dzieciom fachową opiekę. Jest miejscem radosnej zabawy

 i bezpiecznego poznawania świata. Zapewnia dzieciom wszechstronny rozwój ułatwiający adaptację szkolną i osiąganie sukcesów w dorosłym życiu.

 

 

            MISJA NASZEGO PRZEDSZKOLA ( to alfabet od A do Z )

 Akceptujemy dzieci takimi jakie są, dając im szansę do indywidualnego rozwoju;

Budujemy u dzieci system wartości ukazując co jest dla nich dobre a co złe;

Czuwamy nad zdrowiem i bezpieczeństwem dzieci;

Doskonalimy swoją wiedzę i umiejętności poprzez odnoszenie swoich kwalifikacji;

Eksponujemy kreatywne możliwości dzieci w środowisku lokalnym;

Funkcjonujemy zgodnie z prawem oświatowym;

Gwarantujemy wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną;

Hartujemy dzieci emocjonalnie aby łagodniej znosiły stresy i porażki;

Interesujemy się życiem lokalnej społeczności i aktywnie w nim uczestniczymy;

Jesteśmy otwarci na sugestie i propozycje rodziców;

Kształtujemy umiejętności samoobsługowe potrzebne w codziennych sytuacjach;

Lubimy być kreatywni w swoich działaniach;

Łączymy pokolenie i wzmacniamy więzi rodzinne;

Mamy estetyczne nasze przedszkole;

Nawiązujemy do tradycji regionalnych;

Organizujemy kółka zainteresowań;

Pozyskujemy rodziców do działań na rzecz przedszkola;

Rozwijamy twórczy potencjał u dzieci;

Stwarzamy bezpieczne warunki do prawidłowego rozwoju i zabawy;

Tworzymy rodzinną, miłą i serdeczną atmosferę;

Uwzględniamy wyrabianie nawyków profilaktyki zdrowotnej i ekologicznej;

Wspomagamy rodziców w trudnych, problemowych sytuacjach;

Yes, jesteśmy pozytywnie postrzegani w środowisku lokalnym;

Zabiegamy o każdego potencjalnego klienta przedszkola.

        MODEL NASZEGO ABSOLWENTA

 

ROLA RODZICA I NAUCZYCIELA W KONCEPCJI PRACY

 

 

RODZICE

 

NAUCZYCIELE

Otrzymują rzetelną i obiektywną ocenę postępów i niepowodzeń dziecka.

 

Są aktywni i twórczy. Organizują różnorodne zabawy , konkursy  grupowe i międzygrupowe dla dzieci. Kontynuują zamieszczanie informacji na stronie internetowej przedszkola (sprawozdania z uroczystości, zdjęcia, bieżące informacje).

Pomagają w organizacji kołek zainteresowań i imprez okolicznościowych, realizacji projektów edukacyjnych.

 

Współpracują z rodzicami i środowiskiem lokalnym. Planują, realizują, uczą dzieci wyciągać wnioski oraz zwiększać wiarę we własne możliwości. Współpracują z lokalnymi placówkami oświatowymi, organizacjami i instytucjami działającymi na terenie miasta Łaziska Górne. Udział w przeglądach, konkursach, organizują spotkania integracyjne z rodzicami np. „Jasełka”, „Spotkania opłatkowe”.

 

 

Wyrażają swoją opinię i oceniają pracę przedszkola.  Współpracują  z nauczycielami , respektują procedury  bezpieczeństwa.     

 

 

 

Aktywnie realizują zadania przedszkola określone w dokumentach placówki. Sprawują właściwą, odpowiedzialną opiekę, dbają o bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne dziecka. Tworzą wspólnie z dzieckiem „Kodeks przedszkolaka”.

 

Dbają o harmonijny rozwój dziecka, zapewniają dzieciom właściwe spełnianie funkcji opiekuńczych, wychowawczych i kształcących, tworzą  możliwości wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.  

 

Wiedzą co to hartowanie organizmu, dostosowują ubranie dziecka do warunków atmosferycznych,

Dbają by dziecko miało strój gimnastyczny w    przedszkolu.

 

 

 

 

 

 

Pomagają finansować zakupy tworząc fundusz rady rodziców.

Tworzą zdrowotne programy profilaktyczne, korzystają w planowaniu zabaw ruchowych z przyborów gimnastycznych, prowadzą w miarę możliwości zajęcia ruchowe na podwórku, tworzą gazetki dla rodziców o temacie profilaktyki zdrowia. Promują zdrowy stylu życia – "ruch to zdrowie"

Kontynuują działania pro ekologiczne w tym wyjazd na "zielone przedszkole", organizację wycieczek jednodniowych, „Zielony Tydzień w przedszkolu”, „Podaruj płycie nowe życie”, Łaziskie Kasztanobranie”, „Sprzątanie świata”, ”Zbiórka zużytych baterii i złomu aluminiowego”

Właściwie dobierają pomoce do realizowanych zadań, aby podnieść atrakcyjność zajęć i zwiększyć oddziaływania dydaktyczne. Motywują dzieci do aktywności.

Przygotowują materiały do zeszytów grupowych.

W sposób przemyślany wykorzystują zgromadzone fundusze: zabawki, pomoce dydaktyczne itp.

Czynnie uczestniczą w życiu przedszkola, interesują się postępami dziecka , właściwie reagują na sugestie nauczyciela.

Tworzą i realizują  programy własne dostosowane do potrzeb grupy i przedszkola. Realizują założenia reformy programowej. Wzbogacają bazę dydaktyczną w pomoce naukowe, scenariusze zajęć itp.                                                                                                         Tworzą nowatorski i twórczy styl pracy. Doskonalą umiejętności zawodowe i wiedzę biorąc czynny udział w  szkoleniach, radach pedagogicznych z udziałem specjalistów, organizują spotkania rad pedagogicznych wspólnie z innymi przedszkolami. 

Współpracują ze specjalistami.

Są partnerami w tworzeniu klimatu, działalności dydaktycznej i zarządzaniu placówką. Biorą czynny udział w imprezach przedszkolnych.

Doskonalą swoją wiedzę i zbierają nowe doświadczenia poprzez uczestnictwo  w licznych kursach i szkoleniach.                         Współpracują z rodzicami jako współpartnerami na płaszczyźnie jednolitych oddziaływań, w procesie edukacji i wychowania dzieci.

Konsultują się z nauczycielami i wdrażają ustalone wspólnie kierunki pracy z dzieckiem

Pozyskują rodziców do efektywnych działań na rzecz przedszkola oraz poszukują sponsorów i przyjaciół przedszkola. Dbają o dobrą opinię przedszkola i wysoki poziom pracy dydaktyczno-wychowawczo- opiekuńczej. 

Czytają dziecku co najmniej 20 min. dziennie Swoją postawą dają dobry przykład dziecku.

Monitorują efektywność własnej pracy. Wskazują rodzicom literaturę dziecięcą.

Współpracują z Gimnazjum Nr 1 w Łaziskach Górnych w ramach akcji „Poczytaj mi przyjacielu” - cykliczne spotkania.

Uczestniczą w zebraniach, korzystają z zajęć otwartych, konsultacji z  n-lami, logopedą, psychologiem, PPP w Mikołowie

Rytmicznie realizują program wychowawczo- dydaktyczny.

Dzielą się wiedzą i doświadczeniami z innymi nauczycielami.

Podnoszą kwalifikacje zawodowe.

Prowadzą obserwacje pedagogiczne, które wykorzystują w planowaniu pracy  dydaktyczno – wychowawczej.

Tworzą programy indywidualne dla dzieci. Monitorują postępy dziecka w szkole wykorzystują informacje do poprawy jakości pracy. 

Kontynuują współpracę z władzami miasta Łaziska Górne, ze Szkołą Podstawową Nr 1, Powiatową Biblioteką Publiczną, z Zespołem Szkół im. Piastów Śląskich, Powiatową Komendą Policji w Mikołowie ,Strażą Miejską, Strażą Pożarną, Ratownikami Medycznymi, teatrem „Studio Ar-Te” z Krakowa, lokalną prasą, KWK „Bolesław Śmiały”, Parafią rzymsko – katolicką, Centrum Wspierania Rozwoju Dziecka „INTEGRO”, Stowarzyszeniem Bezpieczny Powiat Mikołowski.

 

 

 

Uwagi do realizacji Koncepcji funkcjonowania Przedszkola:

 

  1. Koncepcja jest otwarta i może być modyfikowana.

 

  1. Koncepcja jest uzupełnieniem zadań określonych w Statucie Przedszkola.

 

  1. Koncepcję zatwierdza do realizacji Rada Pedagogiczna.

 

  1. Zmiany w Koncepcji mogą być dokonywane na wniosek Rady Pedagogicznej, dyrektora przedszkola i Rady Rodziców.

 

  1. Koncepcja obowiązuje od dnia zatwierdzenia.

 

Sukces koncepcji jest uzależniony od wielu czynników, ale najważniejsze jest zaangażowanie pracowników przedszkola oraz wsparcie sprzymierzeńców tzw. „przyjaciół przedszkola”.