DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 


tekst

 

 

      

Wstęp deklaracji

Przedszkole nr 7 w Łaziskach Górnych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami

ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola nr 7 w Łaziskach Górnych

Data publikacji strony internetowej: 2008-09-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: brak

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych

podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-07-31. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest dyrektor przedszkola

 mgr Barbara Dziduch, e-mail dyrektor@p7.laziska.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 2241 828.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.

 Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo

 dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie,

o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za

pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny

 powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie

 jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin

ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot

publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania

zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana

 dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej

wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna budynku

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenie przez obszar kontroli.

 

Wejście do budynku Przedszkola nr 7 w Łaziskach Górnych  jest usytuowane od  ul. Dworcowej 49. Placówka mieści się na piętrze, jest zadaszona.

Trzeba pokonać 24 stopnie z poręczą. Wyjście z przedszkola na ulicę jest zabezpieczone bramkami. Nad wejściem nie ma głośników systemu

naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

 

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

 

Budynek jest dwukondygnacyjny, nie ma wind, które umożliwiałyby osobom niepełnosprawnym przedostanie się na wyższą kondygnację.

 

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.


W budynku przedszkola  nie ma zamontowanych pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. 

 

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

 

Przed budynkiem wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla pojazdów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.


Do budynku przedszkola może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza   języka migowego na miejscu   lub online. 

W przypadku braku takiej możliwości, taką informacją należy zawrzeć.


Na terenie Przedszkola nr 7 nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.